اوبرای چه آمده بود؟
90 بازدید
تاریخ ارائه : 3/19/2013 7:09:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

یامبران الهی به تصریح قرآن برای چهارهدف مهم آمده بودند:

1- تلاوت آیات «یتلو اعلیهم آیاته...»

2- تزکیه«یزکیهم...»

3-تعلیم کتاب«یعلمهم الکتاب...»

4- تعلیم حکمت « والحکمه....»

این پیامبران از میان خود مردم بودند «...رسولا منهم...» و برای همه 

پیامبر مانیز این چهار هدف را دنبال کرد وعلاوه بر آن وظیفه ای فراتر را برای خود ذکر کرد :«انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» و به آن وفادار ماند او مکارم اخلاق را تمام کرد تا پیروانش نیز چنین باشند!

اینگونه:

- کسانی که او را آزردند عیادت کرد!

- در سلام کردن کسی از او پیشی نگرفت 

- در بزرگترین پیروزی (فتح مکه) همه مخالفان به جز چند نفر (کمتراز عدد انگشتان) رابخشید!

- رحمت را میان دوستانش گستراند

- حق مردم راپاس داشت ودر وابسین روز زندگی ازمردم خواست تا از او بگذرند!

- ازاینکه برخی مردم ایمان نمی آوردند جانش به لب می رسید!

- گشاده رویی ومهر بانی قلبی اش مردم را جذب کرده بود و پروانه وجودش بودند

- راست گفتار و خوب کردار بود

- آنقدر امانتدار بود که امینش خواندند

- افلاکی بود اما خاکنشین !

- و.....

این چند نکته نمی بود ازیمی تا در زاد روزش یادی از مهربانی هایش کرده باشیم !