خداوند بهترین آدمیان را به چه نامی یاد می‌کند؟
72 بازدید
تاریخ ارائه : 2/10/2014 8:09:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه‌تعالی

خداوند بهترین آدمیان را به چه نامی یاد می‌کند؟                                                          

پاس داشت ایام رحلت بهترین آدمیان صلی الله علیه واله، دردی از دردهای اجتماع را نشانه می‌روم شاید مؤثر افتد و علاج شود! درد فراوانی القاب در میان رجال روزافزون است کافی است در مجلسی حاضر شوید، صفحات جرائد و... را ورق بزنید تا چشم کارم کند القاب ....

این درد امروزی نیست پیشینه‌ای دراز دارد عارف دردمند شیخ ابور‌جاء (م516) می‌گوید: خواجه! به صورت مشغول مشو، که گوئی مسجدی را با کلیسا برابر نتوان کرد؛ به معنی مشغول شو که این خلق، همه در بند صورت بمانده‌اند. هرچند مرد از معنی دورتر، خطاب وی به نزدیک خلق زیادتر، همه عو‌امان را می‌نگر که چه خطاب می‌کنند:

«شرف ا‌لدین»و

«ظهیرا‌لدین » و

«قوام الد‌ین» !

و دانشمندان روزگار را می‌نگر و به نام‌های ایشان تأمل کن علما گذشته را می‌نگر(روضه الفر‌یقین /ص 134 )فخرالدین علی صفی می‌گوید: «خدای تعالی بهترین آدمیان را به نام یاد می‌کند، آنجا که می‌فرماید: و ما محمد الا رسول. و بدترین آدمیان را به کنیت، آنجا که می‌فرماید: تبت ید‌ا ابی‌لهب ‌وتب» (لطائف الطو‌ائف، باب هفتم فصل هشتم، ص 189) سبب و علاج این درد را از ابوحیّان توحیدی فرا می‌گیریم که: سبب فراوان شدن القاب در میان رجال، احساس نقص مسلمی است که درخود دارند ومی‌خواهند بدین گونه ر‌فعش کنند و با خطا‌بهای بزرگ، آن را از بین ببرند و این ممکن نیست! (مثا‌لب الو‌زیرین، ص 191) خداوند ما را از پیروان راستین بهترین آدمیان قرار دهد!

«والسلا‌م»

محمد زارع بوشهری /صفر 1435

منبع : اسفندیاری محمد/ کتاب پژوهی