آلبوم من ◂ ایت الله سیدعبدالله تهرانی
در کنار مرحوم آیت الله آفاسیدعبدالله تهرانی منزل شهید قدوسی