آلبوم من ◂ باطلاب
با طلاب حوزه برازجان سالهای آغازین تأسیس