آلبوم من ◂ در کنار آیت الله فاطمی نیا مشهد
مشهد مقدس سالهای آغازین حوزه درکنار استادفاطمی نیا