بررسی حکومت جهانی حضرت مهدی از منظر قرآن
67 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : سرکارخانم طیبه دشتی مکان
بررسی حکومت جهانی حضرت مهدی از منظر قران