شخصیت زن ازدیدگاه قرآن و مقایسه آن بانظریات فمنیسم
66 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم خاور اطمینانی
شخصیت زن ازدیدگاه قران و مقایسه ان بانظریات فمنیسم