معادازدیدگاه عقل وقرآن
71 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : سرکارخانم اعظم زیراهی
بررسی معاد ازمنظر قرآن وعقل